วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน

คำขวัญ

นัตถิ ปัญญา สมา อาภา

แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา