กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลพรรณ บุญแสวง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางโสภา เส้งสุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายโสภณวิชญ์ จันทร์แก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1