กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุทธิรา เหมทานท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6