กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร วิคบำเพิง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางชาลิณี นวลจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2