กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคำคม ชาลี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางจิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1