คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ สุทธิภักดี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญฤทธิ์ สุขย้อย
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ ณ นรงค์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชุน
ชื่อ-นามสกุล : นายอภิเชษฐ์ ศักดิ์เศรษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมชัย ทองคง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เจริญ เดชา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์การศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายวราวิทย์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ขวัญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร แป้นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ