พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. มุ่งพัฒนาหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานน้อมนำศาสตร์พระราชา
2. มุ่งพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะทักษะ ประสบการณ์ สู่ความเป็นครูมีอาชีพ
3. มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม
4. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน


กลยุทธ์

กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 ของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
    กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
    กลยุทธ์ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม
    กลยุทธ์ 3 พัฒนาครูโดยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
    กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา