ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ อุณพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522-พ.ศ.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายอวยชัย หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-พ.ศ.2535
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ อุณพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย คงทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-พ.ศ.2550 เกษียณอายุราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรัฐ เพ็งจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร.ต.อัครเดช สินภิบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557- พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร แป้นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน